Regulamin sklepu internetowego

§1. Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

 1. Sklep internetowy, sklep – działalność prowadzoną za pośrednictwem strony www.alphadesks.com i www.alphadesk.pl,
 2. Sprzedawca – oznacza spółkę Game Desk sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Jagienki 32 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000780053, NIP 7822859083 , REGON 382998324,
 3. Klient – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego,
 5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Towar, asortyment – przedmioty oferowane w ramach sklepu,
 7. Panel Klienta – miejsce na stronie internetowej, w którym Klient może edytować swoje dane oraz przeglądać historię zamówień.

§2. Warunki korzystania ze sklepu

 1. Konsumenci dokonujący zakupu w ramach sklepu podlegają zapisom ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24.06.2014).
 2. Zamówienia składane w sklepie realizowane są tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba, że Sprzedawca wyrazi dobrowolną i klarowną zgodę na inne rozwiązanie.
 3. W celu prawidłowego korzystania ze sklepu Klient musi posługiwać się urządzeniem o następujących właściwościach minimalnych:
  • przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
  • włączona obsługa JavaScript
 4. Koszty połączenia internetowego ze sklepem są ustalane przez operatorów z usług których korzysta Klient.
 5. Wszelkie zgłoszenia dokonywane Sprzedawcy powinny być kierowane pod następujące adresy:
  • E mail: kontakt@alphadesk.pl
  • Telefon: +48 729 831 402
  • Adres: Jagienki 32, 92-439 Łódź

§3. Zasady korzystania ze sklepu

 1. Korzystanie ze sklepu wymaga uprzedniego podania niezbędnych danych. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać dane osobowe, o które zostanie poproszony. Odmowa podania danych niezbędnych, tj. danych, których podanie wymagane jest dla prawidłowej realizacji umowy uniemożliwia zawarcie umowy.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu odbywa się za pomocą zakładek sklepu.
 3. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto. Ceny podane przy danym towarze nie obejmują kosztów jego dostawy chyba, że co innego wynika z opisu towaru.
 4. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji gdy:
  • Klient podał nieprawdziwe dane, lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia,
  • Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,
  • Klient narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,
  • Klient wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,
  • Klient dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,
  • Udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim.
 5. Dowodem zawarcia umowy wydawanym przez Sprzedawcę w formie elektronicznej jest faktura VAT lub faktura imienna przesyłana na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail.
 6. Podczas rejestracji w sklepie Klient nadaje unikalne hasło przypisane do zdefiniowanego przez niego loginu. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za użycie loginu i hasła użytkownika, wynikającego z nieprawidłowego zabezpieczenia dostępu do niego.
 7. Utrzymywanie Konta Klienta świadczone jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony. Klient w każdym czasie może zlikwidować konto.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w sytuacjach opisanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. W sytuacji gdyby istniały w tym czasie niezrealizowane zamówienia Klienta są one anulowane, a jeśli Klient dokonał już płatności z ich tytułu Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych kwot.

§4. Składanie zamówień

 1. Zamówienia składane są poprzez wybór odpowiednich opcji dostępnych w sklepie. Klient dokonuje wyboru asortymentu, potwierdza zamówienie przyciskiem „Kupuję i płacę”.
 2. Realizacja zamówienia odbywa się niezwłocznie po wpływie na rachunek Sprzedawcy zapłaty.
 3. Termin zapłaty wynosi 7 dni od chwili złożenia zamówienia, o ile wybrana opcja zakupu nie przewiduje inaczej. Zapłata uważana jest za dokonaną w przypadku wpływu środków na rachunek Sprzedawcy w w/w terminie. Brak zapłaty w w/w terminie zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia.
 4. Zapłata za towar odbywa się poprzez zapłatę przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, z wykorzystaniem systemu płatności PayU. Regulamin korzystania z usługi PayU znajduje się pod adresem www.payu.pl/regulaminy
 5. W przypadku gdyby realizacja zamówienia nie mogła odbyć się z jakiegokolwiek powodu Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o powyższym, a ten w terminie 7 dni decyduje czy zamawia inny towar, oczekuje na ustanie przeszkody uniemożliwiającej realizację pierwotnego zamówienia czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszelkie wpłacone przez niego kwoty.
 6. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia na stronie produktu. Termin ten podawany jest przez ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta.
 7. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi równoważnymi określeniami o kolejności ich realizacji decyduje termin wpływu zamówienia i środków na ich pokrycie. Ilość towarów objętych w/w akcjami jest ograniczona.
 8. Zawarcie umowy dokonywane jest po uprzednim podaniu przez Klienta niezbędnych danych, akceptacji regulaminu i kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”.

§5. Dostawa

 1. Dostawa odbywa się poprzez przewoźnika wybranego przez Sprzedawcę.
 2. Koszt dostawy ponosi Sprzedawca, chyba że co innego wynika z opisu towaru.
 3. W sytuacji gdy towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:
  • Podania błędnych danych adresowych,
  • Nieodebrania przesyłki przez Klienta,
  • Innej przyczyny leżącej po stronie Klienta
  • Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi kosztami związanymi z taką sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru.
 4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient powinien spisać z kurierem protokół obejmujący informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki. W przypadku ich dostrzeżenia już po dostarczeniu przesyłki Klient powinien powiadomić o powyższym kuriera domagając się spisania protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyna odmowy uznania jego roszczeń reklamacyjnych kierowanych do Sprzedawcy.

§6 Reklamacje i gwarancje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad zgodne z ich opisem przedstawionym w sklepie. W przypadku gdyby sprzedany towar mógł różnić się od przedstawionego w sklepie Sprzedawca informuje o powyższym.
 2. Reklamacje składane są za pomocą formularza kontaktowego lub mailowo na adres kontakt@alphadesk.pl
 3. Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email.
 4. Reklamacje załatwiane są w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji klient informowany jest w wybrany przez niego sposób. Jeśli nie wybrano żadnego sposobu o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca informuje poprzez wiadomość e-mail.
 5. Za wady nie uznaje się niżej wymienionych elementów, jeśli nie mają zasadniczego wpływu na użytkowanie produktu:
  • drobnych wad w postaci zarysowań, przetarć, na elementach stelaża biurka wynikających z przechowywania, montażu, pakowania, transportu lub użytkowania
  • drobnych wad w postaci zarysowań, przetarć, na blacie biurka wynikających z przechowywania, montażu, pakowania, transportu lub użytkowania
  • drobnych wad w postaci zarysowań, przetarć, na elementach wyposażenia biurka w postaci gniazd, przelotek na okablowanie, oświetleniu i innych dodatkach wynikających z przechowywania, montażu, pakowania, transportu lub użytkowania
  • Odbarwień lub zarysowań powierzchni blatu, stelaża lub wyposażenia biurka spowodowanych kontaktem z płynami, w szczególności gorącymi oraz mającymi właściwości rozpuszczające, a także z powodu kontaktu z ostrymi krawędziami przedmiotów i nieodpowiednią pielęgnacją

§7 Prawo do odstąpienia od umowy (dotyczy konsumentów)

 1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą tylko konsumentów. Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i w ramach sklepu internetowego kształtują się następująco:
 2. Prawo odstąpienia od umowy
  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 60 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 60 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę na adres zawarty w §2 ust 5 regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, o ile przesyłka odbywała się na koszt Klienta, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 60 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 60 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 60 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku następujących umów:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 4. Konsument ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania polubownego, w tym sądu polubownego co wymaga również zgody Sprzedawcy. W szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do organizacji wspierających prawa konsumentów lub przed Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.
 5. Konsument może zwrócić się także o pomoc do organizacji społecznych, które zakresem swojej działalności obejmują między innymi ochronę praw konsumentów (np. Federacja Konsumentów www.federacja-konsumentow.org.pl).
 6. Szersze informacje na temat ochrony praw konsumentów dostępne są na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

§8 Dane osobowe

 1. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje od swoich klientów podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwalają na to przepisy prawa, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych. Administratorem danych jest Sprzedawca (zwany Administratorem) .
 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji umów zawartych z Klientami. Podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta o jakiej mowa w art. 6 ust 1 lit a) , a w zakresie w jakich dane dotyczą realizacji mowy podstawę stanowi art. 6 ust 1 lit b) RODO. Ponadto podstawę mogą stanowić art. 6 ust 1 lit c) (realizacja prawnie nałożonego obowiązku), art. 6 ust 1 lit d) (ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust 1 lit f) (przetwarzanie w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim w postaci, którym dane muszą zostać przekazane w celu realizacji umowy zawartej z Klientem . Ponadto dane Klienta mogą być przekazane upoważnionym organom jeśli te zwrócą się o przekazanie takich danych.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do Państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
 6. Dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji księgowej potwierdzającej fakt zawarcia i realizacji umowy, a także przez okres upływu przedawnienia roszczeń związanych z obsługą Klienta.
 7. Klient ma prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania czy żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.
 9. Klient ma prawo żądania przeniesienia danych.
 10. Klient ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,
 11. Klient ma prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu nadzorczego postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie przez Klienta danych ma charakter dobrowolny, jednakże Administrator zastrzega, iż nie podanie wymaganych danych może uniemożliwić osiągnięcie celu, dla którego są przekazywane. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.
 13. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 14. CTI wykorzystuje narzędzie służące do wykorzystywania informacji na temat zarejestrowanych na urządzeniu końcowym Klienta tzw. plików cookies. Więcej informacji na ten temat zawiera Polityka Prywatności.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Klienta obowiązuje zakaz dokonywania czynności zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne, w szczególności naruszania praw osób trzecich. Ponadto Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w tym:
  • nierozsyłania za pośrednictwem sklepu niezamówionej informacji handlowej,
  • niekorzystania z kont innych Klientów bez odpowiedniego upoważnienia,
  • powstrzymania się od czynności, których celem jest pozyskanie loginów i haseł innych Klientów,
  • rozsyłania treści o charakterze bezprawnym
 2. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów, dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§10 Zapisy dotyczące nie-konsumentów

 1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
 2. W wypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa stanowi inaczej.
 4. Produkty będące przedmiotem umowy zawartej z Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe okoliczności w przypadku ewentualnego sporu ze Sprzedawcą.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.
 8. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami rękojmia jest wyłączona.
 9. W przypadku klientów niebędących konsumentami zastosowanie ma prawo polskie.

§11 Tryb zmiany regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny na stronie internetowej www.alphadesk.pl na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci zostaną ponadto powiadomieni za pośrednictwem e-mail na adres stanowiący login Użytkownika.
 3. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów przed datą wejścia w życie takich zmian.